PROCHÁZKOVÁ, J. Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Diplomantka přistoupila ke zpracování diplomové práce a především ke splnění cíle práce velmi zodpovědně. Z textu je zřejmé, že dané téma "Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav" bylo vhodně zvoleno v rámci současné ekonomické situace. Studentka prokázala své schopnosti aplikovat teorii do úrovně praktické a samostatně vyvozovat své závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl diplomové práce byl zcela splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Studentka v rámci studia nabyla informace, které se týkaly oblastí finanční analýzy, marketingu a ocenění. Pro kvalitní zpracování diplomové práce musela diplomantka také čerpat informace z několika literárních pramenů. Mohu konstatovat, že zpracování teoretické části je na vysoké úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Hlavním úkolem diplomantky bylo ocenit vybraný podnik. Aby byla schopna stanovit jeho výslednou hodnotu, musela vhodně zvolit metody finanční a strategické analýzy. Je tedy zřejmé, že studentka byla schopna aplikovat teoretické poznatky do praktické roviny.
Odborná úroveň diplomové práce A Ze zpracování diplomové práce je zřejmé, že studentka věnovala dostatek studia k nabytí velkého a komplexního množství informací z různých odborných oblastí. Lze konstatovat, že práce je na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A V teoretické rovině lze vidět přínos v komplexním přehledu metod stanovení pro ocenění podniku. V praktické části byla studentka nucena zvolit relevantní metody pro stanovení hodnoty podniku.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A V textu diplomové práce je nespočet odkazů na použitou literaturu. Z výčtu použité literatury je zřejmé, že studentka pracovala s literárními prameny velmi zodpovědně a pilně.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je na velmi vysoké úrovni. Po stránce stylistické a grafické nemám žádné výhrady. Jazyková úroveň též nevykazuje známky překlepů a nedostatků.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hromádka, Vít

Diplomová práce je zpracována na vysoké odborné i formální úrovni. Přináší přehledný souhrn problematiky oceňování podniku následně originálně využitý pro zpracování případové studie na reálném podniku. Výsledky a jejich interpretace jsou správné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována velmi komplexně. Zahrnuje velmi dobře zpracovaný přehled teoretických východisek, která jsou následně korektně použita při zpracování praktické části.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Cílem diplomové práce je "ocenění podniku pomocí vybraných metod s ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice". Studentka velmi podrobně zpracovala přehled metod užívaných pro oceňování podniku, navrhla strukturu metod pro ocenění a samotné ocenění korektně provedla. Přístup k dosažení cíle byl zvolen vhodně, cíl diplomové práce byl splněn.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni, studentka ke zpracování přistoupila erudovaně. Podklady použité pro diplomovou práci jsou zpracovány korektně, vstupní data pro ocenění jsou zvolena pro vhodný podnik a pro dostatečně dlouhé období. Použité metody jsou v souladu s moderními trendy v oceňování majetku.
Obtížnost a správnost řešení A Z předložené práce je patrné, že jeho zpracování bylo nutné věnovat značné množství času a bylo potřebné obsáhnout velké množství teoretických východisek. I praktická část byla evidentně náročná, přesto jsou výsledky i jejich interpretace korektní.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce přináší velmi obsáhlý teoretický přehled současné situace v oblasti oceňování podniku, na případové studii jsou dílčí přístupy prakticky ověřeny. Lze tedy konstatovat, že posuzovaná diplomová práce má značný přínos pro praktické i teoretické využití.
Odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je z hlediska odborného jazyka zpracována na vysoké úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je velmi kompaktní, z hlediska písemného projevu i grafické stránky je zpracována velmi pečlivě.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70561