DOSKOČILOVÁ, V. Podnikatelský plán pro rozvoj firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beneš, Václav

Předložená diplomová práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni a naplňuje jasně definovaný cíl. Práce je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, které chronologicky vyhází z teoretických východisek, přes analytickou část, až po nosnou návrhovou část. Práce je rovněž doplněna přehlednými tabulkami, grafy, obrázky a přílohami. Po jazykové stránce je práce bez připomínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 69392