MAJER, L. Implementace Project Management Office [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Otázky k obhajobě: Z jakých podkladů jste vycházel při sestavování rozpočtu projektu? Využije management firmy Vámi zpracované analýzy a navrhovaná doporučení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Florián, Tomáš

Předložená diplomová práce Bc. Luďka Majera zabývající se implementací Project Management Office přináší do stávajícího systému projektového řízení společnosti zcela nové poznatky, které nejen ovlivnili stávající procesy, ale rovněž vedly k jejich přehodnocení a revizi. Vznikala v souladu s kladenými požadavky na zavedení takového konceptu v podmínkách společnosti. Téma této diplomové práce není v českém prostředí zcela obvyklé a nevěnuje se mu příliš mnoho zdrojů v českém jazyce. Pozitivně hodnotím rovněž využití zahraničních zdrojů a mezinárodně uplatňovaných standardů. Z výše uvedených důvodů oceňuji přístup a samostatnost vedoucí k vypracování práce. Práce je psána odborně, je přehledná a logicky členěná. Vhodně doplněna tabulkami a obrázky. Samotná práce je originální, zajímavá a specifická v podmínkách konkrétní společnosti. Poskytuje kvalitní podklad pro realizaci činností souvisejících se zavedením nového organizačního útvaru. Součástí praktické části rovněž přehledně a souvisle formulované závěry, které odpovídají vytyčeným záměrům. Práce obsahuje vhodně zvolenou metodiku. Kladně hodnotím rovněž vypracovaný harmonogram postupu prací. Navržená posloupnost jednotlivých činností byla pravidelně konzultována a lze ji považovat za adekvátní vzhledem k disponibilním zdrojům. Navržený koncept kanceláře projektového managementu plně koresponduje s představami managementu o fungování tohoto celku uvnitř organizační struktury a s požadavkem na rozložení moci, stejně jako s nutností změny systému řízení projektů. Práce poskytla kvalitní výchozí materiál pro zavedení PMO.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74098