ČERNÍN, O. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

otázka: proč jste nepoužil jemnější výběrové kriteria systémů, str.47

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Táborský, Matěj

Celkové vyznění této bakalářské práce, jakožto dokumentu po formální stránce striktně daného a strukturovaného, hodnotím velice kladně a rozhodně ji doporučuji k obhajobě. Tato práce je určitě komplexním a kvalitním dokumentem pro výběr a následné podrobnější a konkrétnější rozpracování vybraného IS, jeho citlivá modulace a implementace v dané firmě. Hodnocení aktuálního stavu v oblasti IS/ICT ve firmě HADREX CZ je myslím velmi přesné a výstižné. Stejně tak poznaná nutnost zkvalitnění této oblasti, ve vztahu k větší efektivitě již běžících procesů a hlavně ve vztahu k dalšímu rozvoji a rozšiřování firmy. Zároveň je brán zřetel na nákladovost celé akce a rozpočtové možnosti firmy v této oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68763