KOTÍKOVÁ, M. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Autorka se při interpretaci vypočtených výsledků opírá o jejich porovnání s doporučenými hodnotami, což nepovažuji za příliš vhodné vodítko pro rozhodování - viz například "zlaté pravidlo financování", jehož všeobecnou platnost autorka sama na straně 58 dole zpochybňuje. Návrhy na zlepšení v kapitole 4 sice upozorňují na hlavní problematické oblasti finančního zdraví a popisují obecný postup řešení, ale nejsou nijak detailně rozpracovány (absentuje časový harmonogram i ekonomické vyhodnocení návrhů). Otázka k obhajobě: Za jaké podmínky zvyšuje financování cizím kapitálem rentabilitu vlastních zdrojů? Podmínka uvedená ve druhé odrážce na straně 58 je nepřesná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Horňáková, Veronika

V předložené bakalářské práci studentka kvalitním způsobem zpracovala finanční analýzu vybrané společnosti. Pozitivně hodnotím výběr společnosti ze zemědělského odvětví, které je v posledních letech často skloňované v souvislosti s více či méně efektivním generováním zdrojů, a také v souvislosti s čerpáním dotací. Z formálního hlediska je práce zpracována bez výhrad. V první části je představena společnost a oblast jejího podnikání. Studentka zde zhodnotila okolí společnosti pomocí SWOT analýzy, čímž poskytla základní obraz o společnosti. V teoretické části, se pak věnovala zpracování literární rešerše k problematice finanční analýzy. Vypracovanou finanční analýzou poukázala studentka na reálný stav v podniku a definovala základní problémy. Těmto se pak následně věnovala jak v analytické, tak především návrhové části práce. V závěru práce studentka shrnula zjištěné poznatky a navrhla několik doporučení pro vedení společnosti. Tyto návrhy bych doporučila detailněji rozpracovat, a to z důvodu jednodušší implementace ze strany společnosti. Bakalářská práce splňuje svůj účel jak formálně, tak obsahově. Zároveň jsou splněny zvolené cíle práce. Hodnocenou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70009