KOBELKOVÁ, A. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení současného stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Moravec, Petr

SWOT analýza a Porterova analýza nejsou důkladné a jsou spíše opisné. Nicméně vzhledem k zadání práce a cílům to nepovažuji za závažnou vadu. Klíčová kapitola č.3 je zpracována velmi podrobně a kvalitně. Analytická část práce tak splnila cíl. Stejně tak i kapitola č.4 - návrhy na zlepšení je zpracována dobře a splnila zadaný cíl práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70714