ŠTETINA, J. Simulační posouzení možností tlumení osy X těžkého obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Tomáš

Práce se zdařile zabývá vysoce aktuálním tématem žádaným z praxe: tvorbou efektivního modelu složité soustavy - osy X těžkého obráběcího stroje a následným využitím modelu v cílové funkci optimalizačního výpočtu tlumení osy. Student pracoval samostatně podle pokynů vedoucího práce, s velkým zájmem o dané téma. Splnil všechny body zadání. Logické uspořádání a srozumitelnost práce jsou na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Diplomová práce je velmi aktuální. Popisuje a řeší složitou problematiku s kterou se v průmyslové praxi potýkají denně všichni výrobci obráběcích strojů. Považuji ji za přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72400