BEZDĚKOVÁ, V. Rizika marketingových aktivit na internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Diplomantka se v práci zabývá stále aktuálním a diskutovaným problémem rizik marketingových aktivit na internetu. V práci vhodně aplikuje postřehy získané z mnoha relevantních informačních zdrojů. Analytická část správně identifikuje na reálném případu konkrétní problémy a rizika, která postihují marketingové aktivity na internetu. Diplomantka zde také vhodně porovnává náklady na kampaně prostřednictvím různých internetových komunikačních kanálů. Práce obsahuje reálná doporučení pro další marketingové aktivity společnosti na internetu. Práci hodnotím ve všech směrech jako přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jaké riziko je podle Vás obecně nejčastější při realizaci marketingové komunikace na internetu a jak se mu dá předcházet?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Švehla, Vladimír

Diplomová práce byla zpracována zodpovědně, autorka vhodně kombinuje teoretické poznatky a jejich praktickou aplikaci. Po obsahové stránce je práce na vysoké úrovni s velkým potenciálním přínosem v praxi. Jediná moje výtka směřuje na stylistické nedostatky v teoretické části.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70501