STODOLÁK, M. Teoretické řešení pneumobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Cílem diplomové práce bylo vytvořit literární rešerši a analyticky zhodnotit jednotlivé přístupy při konstrukčním řešení pneumobilu a provést energetický a pevnostní výpočet pneumobilu pro výslednou variantu. Přístup studenta k řešené problematice byl iniciativní a zodpovědný. Vytvořená literární rešerše přispěla k výběru vhodné finální verze pneumobilu. Podíl studenta na tvorbě pneumobilu tvořil samostatnou, organickou součást celého řešení pneumobilu. Student se aktivně zúčastnil měření traťových zkoušek pneumobilu a jeho předvádění na mezinárodním veletrhu v Brně v r. 2010.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
A

Posudek oponenta

Robenek, Dětřich

Dosažený výsledek této diplomové práce dosahuje požadavku podle zadání a použité postupy při návrhu a výpočtu pneumatického pohonu a rovněž konstrukční návrh a výpočet jednotlivých součástí vozidla mohou být aplikovány v projekční a konstrukční praxi firem, které se zybávají obdobnou problematikou. Diplomová práce je zpracována přehledně, text je vhodně doplněn tabulkami a obrázky, které více osvětlují řešené záležitost. Diplomant vzkázal vysoké odborné znalosti v oboru konstruování strojních zařízení a návrhu pneumatických systémů. Na základě výše uvedeného hodnotím diplomovou práci známkou VÝBORNĚ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
A

eVSKP id 38260