KOBLISCHKA, V. Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Ladislav

Bakalárska práca sa zabýva laboratórnym meraním vysielania digitálnej televízii v štandardoch DVB-T/H a DVB-T2, keď sú uvažované rôzne prenosové scenáre. Pozornosť by mala byť venovaná hlavne pre nový vysielací mód MISO v štandardu DVB-T2. Študent v teoretickej časti práce stručne preštudoval a popísal štandardy DVB- S/C/T/H/SH/T2/T2-Lite. V experimentálnej časti študent už prezentuje výsledky z meraní, kde nechýba ani ich stručný komentár. Grafické a formálne spracovanie bakalárskej práci je na nízkej úrovni. Občas jednotlivé kapitoly nenadväzujú na sebe logicky a nie sú dostatočne vypracované. Napríklad v teoretickej časti práce chýba podrobnejší popis blokového diagramu vysielacieho reťazca DVB-T/H/T2. Ďalej chýbajú stručné popisy kanálových modelov VU30 a MR100, ktoré sú používané v meraniach. Práca ďalej obsahuje väčší počet technických a terminologických preklepov. Samotné prezentovanie výsledkov (grafická reprezentácia a ich popis) je na veľmi nízkej úrovni. Chýba krátke ale stručné odôvodnenie vybraných systémových parametrov jednotlivých blokov vo vysielači DVB-T/H/T2. Prezentácia získaných výsledkov má opakujúci charakter (zmena je len v hodnotách čísel a v názvoch parametrov). Ďalej mám pochybnosti o správnosti výsledkov, ktoré sú prezentované v grafoch Obr. 4 .9, Obr. 4.10, Obr. 4. 16 a Obr. 4.17. Samotná bakalárska práca by mala byť zameraná hlavne na diverzitné vysilenie v štandardu DVB-T2. Študent v tomto prípade sa zameral len na jeden scenár, čo je málo. Súčasťou práce by malo byť aj návrh laboratórnej úlohy pre meranie digitálneho TV signálu v štandardu DVB-T2 v módoch SISO a MSO so vzorovým vypracovaním. To však kompletne chýba. Kvôli tomu zadanie práce bolo len čiastočne splnené. Bohužiaľ samotnú prácu som pred odovzdaním nemal možnosť prečítať a ani komentovať. Študent mal dostatočný časový priestor splniť všetky body zadania, ktorý však nevyužil. Podľa môjho odborného názoru predložená bakalárska práca nespĺňa všetky kritéria a je na hrane prijateľnosti. Prácu hodnotím so známkou E/50.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Student Vítězslav Koblischka předložil bakalářskou práci na téma „Měření diverzitního vysílání standardu DVB-T2“. Jeho úkolem bylo detailně prostudovat vlastnosti vysílacího a přijímacího řetězce standardů DVB-T a DVB-T2 a dále se zaměřit na novou techniku MISO, používanou pro diverzitní vysílání ve standardu DVB-T2. V experimentální části práce měl změřit SISO a diverzitní MISO mód vysílání a analyzovat a podrobně rozebrat vliv módu MISO na chybovost v závislosti na zvolených systémových parametrech vysílání. Současně měla být navržena laboratorní úloha a vypracováno její vzorové řešení. Student předložil bakalářskou práci v rozsahu 50 stran, jejíž obsahová i formální náplň je podprůměrná. V první polovině práce, která je ryze teoretická a kompilační, jsou uvedeny zcela obecné charakteristiky různých standardů DVB. Chybí zde však podrobnější charakteristika vysílacího a přijímacího řetězce pro zemské digitální televizní vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2 požadovaná zadáním. Zcela mimo zadání práce jsou rozebrány velmi povrchně typy přenosových kanálů a velmi stručně z norem ETSI vykopírovány simulované hodnoty pro požadovaný poměr C/N při příjmu. Druhá část práce, která obsahuje pouze naměřené výsledky pro různé scénáře nastavení systémových parametrů standardů DVB-T a DVB-T2, však neodpovídá požadavku zadání. Naměřené výsledky jsou velmi stručně komentovány a jejich grafické znázornění uvádí pouze naměřené diskrétní hodnoty. Student v grafech nepoužil žádné proložení, křivky trendu apod., které jsou u těchto typů měření zcela samozřejmé. U nízkých hodnot chybovosti nebyla ani dodržena relativně dlouhá perioda měření a proto výsledky poměrně významně kolísají (např. obr. 4.5, 4.17, 4.23 apod.). Zcela chybí podrobnosti k měřené frekvenci, zvoleným úrovním na generátorech, nastavení systémových parametrů apod. Závěrečné kapitoly už jsou pouze vložené grafické závislosti, kde je zcela zřejmě bakalářská práce nedostatečně zpracována. Z formálních hledisek mám dále výhrady k popisu obrázků, které jsou shodné mezi sebou (viz Seznam obrázků). Ty jsou velmi stručné a neodpovídají obsahu daného obrázku, ani případné specifikaci vysílání. Místy se i ve stručném textu objevují zavádějící překlady nebo označení (FEC „snímky“ místo „rámce“ apod.). Zcela chybí laboratorní úloha a její vzorové vypracování, které byly požadovány zadáním. Odborná i formální kvalita předložené bakalářské práce je velmi nízká. Zcela zbytečně a i povrchně student v úvodní části rozebírá standardy a kanály, které nebyly zadáním požadovány a naopak ve vypracování chybí podrobná analýza vysílacího a přijímacího řetězce, srovnání módů SISO a MISO a podrobná analýza těchto módů v naměřených výsledcích. Zcela chybí zadání laboratorní úlohy a její vzorové vypracování. Bakalářskou práci nemohu doporučit k obhajobě a zcela jistě je třeba ji přepracovat. Navrhuji hodnocení „Nevyhovující - F/35 bodů“.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Otázky

eVSKP id 72607