ŠTIPL, P. Technologie lití vysokotlakých odlitků a vlivy působící na jejich kvalitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Diplomová práce je zaměřena na řešení konkrétního výrobního problému, jehož cílem je navrhnout a ověřit technologii tlakového lití odlitku válce pro motorovou pilu ze slitiny Al-Si. Úkol byl řešen ve slévárně Motor Jikov v Českých Budějovicích. Odlitek válce je tvarově velmi složitý díl s mimořádně náročnými kvalitativními požadavky. Diplomant řešil konstrukci formy a technologii odlévání v několika variantách, přičemž každá z variant byla experimentálně odzkoušena a vyhodnocena. Při řešení bylo využito všech dostupných prostředků, včetně numerické simulace. Diplomová práce je velmi obsáhlá, systematicky zpracovaná, přehledná a doplněna velkým počtem velmi kvalitních a názorných obrázků. Cenná je široké spektrum literárních a internetových pramenů, včetně mnoha časově aktuálních. Vysoce cením samostanost práce, její kvalitu a komplexní odborný záběr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prášil, Tomáš

Tuto práci považuji svým zpracováním za nadstandardní, a to v rámci všech kriterií a cílů. Je zde velmi přehledně, čtivě a komplexně zpracována problematika vysokotlakého lití Al odlitků, včetně praktické části pro společnost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Tato společnost plně využije výsledky této práce v praxi a zároveň pro účely vzdělávání svých zaměstnanců a zaměstnanců sesterských společnosti. Práce bude umístěna v technické knihovně společnosti. Tuto diplomovou práci považuji za velmi přínosnou z pohledu odborné veřejnosti. V rámci obhajoby diplomové práce navrhuji, aby student prezentoval především praktickou část své práce, postupy, analýzy a závěry svých činností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70818