LUDWIG, J. Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle a předcházení rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Student odvedl velmi dobrou práci po stránce implementace a komunikace s uživateli. Výsledkem tak je velmi dobře použitelná aplikace. Nadruhou stranu v práci chybí hlubší průzkum cílů (jak teoreticky tak prakticky) a evaluace těchto cílů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Zadáná bylo splněno. API nakonec nebylo nutné řešit, neb odpadla nutnost napojovat serverovou část aplikace na mobilní řešení. Aplikace je veřejně dostupná.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Student nastudoval dostupné služby a na základě komunikace s uživateli navrhl vlastní řešení.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce D V práci chybí hlubší rozbor současných služeb, a také hlubší návrh cílů a měření jeji dosažení. Na druhou stranu student aktivně pracoval s uživateli a nechal projekt směřovat podle jejich zpětné vazby. Struktura kapitol není optimální. Na začátku chybí lepší definice cíle a na konci hlubší analýza dosažení tohoto cíle.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Student vytvořil fungující aplikaci, která je veřejně dostupná a využívaná. Student se též účastnil studentské soutěže EEICT, kde o své práci publikoval článek.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Práce cituje dle zvyklostí. Většinou se jedná o www zdroje (kdy by bylo vhodnější citaci umístit jako odkaz pod čarou).
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce odpovídá použití MS word.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Smyslem řešení kvalifikační práce by mělo být studium a prohloubení odborných znalostí na dané téma, koncepční uvažování a technická odbornost. Autor si naprogramoval svůj nástroj s tím co již znal. Z textu není patrný žádný odborný posun jak osobní, tak v dané problematice. Autor využívá pokročilých technik vývoje software, což je znát na jeho zajímavém a rychlém postupu k uživatelsky kvalitnímu výsledku. Bohužel své postupy v technické zprávě neodborně popisuje, nejde do detailů problémů, nenavrhuje jejich koncepční řešení a nedospívá tedy k znovu použitelným a obecnějším výsledkům. Text popisuje, co si autor myslí a co zkouší, takže to na čtenáře působí, že se děje pokus omyl a ne promyšlené inženýrské řešení. Jakub Ludwig zrealizoval uživatelsky přívětivý, moderní a použitelný software, který má velmi dobrou kvalitu. Technická zpráva bohužel popisuje tvorbu softwaru namísto odborné analýzy a řešení specifických klíčových problémů, což u magisterské kvalifikační práce považuji za hrubý nedostatek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Autor splnil všechny požadované cíle zadání. Po programové stránce je výsledek velmi kvalitní. Technická zpráva se doporučeným tématům - formulace cíle, charakteristika současného stavu, teoretická a odborná východiska řešených problémů - věnuje pouze okrajově a povrchně.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Autor zvolil jednu z metod agilního vývoje software, kde v několika iteracích implementuje webový portál, který průběžně testuje na uživatelích a aktualizuje. Pro implementaci řešení této diplomové práce je to vhodně zvolený postup. V odborné práci by měla vývoji software ovšem předcházet kvalitnější specifikace řešených problémů a zaměření práce, hlubší analýza problematiky v tomto směru, definice klíčových atributů řešení a jejich odborné zkoumání, navrhování řešení a experimentování. Ačkoliv autor uvádí 23 literárních zdrojů, z naprosté většiny se nejedná o literární zdroje, ze kterých by čerpal znalosti, ale jedná se o odkazy na technologie, firmy nebo spolky. Toto je vhodné uvádět do poznámky pod čarou jako odkaz nebo vysvětlení pojmu, nikoliv jako zdroj citací nebo převzatých znalostí či výsledků.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E Autor využívá Model-View-Controller metodologii. Jednotlivé části ale řeší spíše intuitivně. V technické zprávě nevysvětluje, jaká data potřebuje systémem zpracovávat a jaký datový model tedy navrhuje. Sice uvádí, že uživatelské rozhraní má být přehledné a efektivní, ale již nerozpracovává, co to konkrétně v řešeném systému znamená a jakými způsoby toho chce dosáhnout. Dostupná řešení popisuje obecně, ale neprování odbornou analýzu konkrétních atributů, ze kterých by vycházel ve svém návrhu řešení. K existujícím řešení nabízí screenshoty, ale čtenář neví, co má na obrázcích hledat za odpovědi. Autor používá návrh uživatelského rozhraní řídící se uživatelem (user-centered design), ale v tomto případě chybí jasná specifikace skupiny uživatelů a jejich požadavků na systém. V průběhu celé práce provádí mnoho testování formou dotazníků na dostatečném množství uživatelů, ale o tom, jaký vzorek uživatelů to je, nepíše nic. Jsou to stejní uživatelé, nebo vždy různí, studenti nebo široká veřejnost? Je pak obtížné určit, jakým způsobem mají být jejich odpovědi interpretovány v kontextu vyvíjeného systému.
Obtížnost a správnost řešení D Výsledek práce je implementačního charakteru. Autor navrhl a naimplementoval webový systém pro správu času a úkolů na osobních projektech. Vybral vhodné moderní technologie pro tvorbu webových systémů, jejich integrace a využití je na dobré technické úrovni. Autor nedostatečně komentuje zdrojový kód svého řešení a je tudíž téměř nemožné odlišit vlastní přínos od převzatých knihoven.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Výsledný systém je plně funkční a přínosný pro jeho uživatele. Z odborného hlediska výsledek využití nemá, autor nedefinoval problémy, na které by hledal odpovědi, které by sloužily jako obecnější znalosti a daly se využít dále.
Odborná jazyková úroveň C Autor v textu spíše nahlas přemýšlí, než že by odborně diskutoval problematiku. Text zprávy je víceméně bez jazykových chyb.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Písemná i grafická úprava je na průměrné úrovni. Některé obrázky se bylo vhodnější použít s vyšším rozlišením nebo prezentovat ve vektorovém formátu.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72324