ŠEDIVÝ, R. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatele inventárního systému. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dobřický, Igor

Práce se zabývá velmi častým manažerským procesem – hodnocení a výběr optimálního řešení pro firmu. Jako příklad byl zvolen výběr systému pro evidenci hmotného majetku firmy Dixons Retail SSC s.r.o. Tento příklad je zvolen velmi dobře, protože lze velmi přesně definovat vstupní kritéria i stupně jejich dosazení u různých systémů dostupných na trhu. Podobná hodnocení probíhají velmi často v různých firmách, většinou na bázi software MS Excel. Práce navrhuje a porovnává 2 různé metody hodnocení, jednu klasickou založenou na MS Excel a druhou založenou na Fuzzy logice. Tento přístup je podle mého názoru velmi inovativní a osobně jsem se s ním ještě nesetkal. Kladně hodnotím výběr příkladu, zpracování kritérií. Práce je kompletní a srozumitelná. Výsledek porovnání ukazuje, že obě cesty vedou ke stejnému výsledku – doporučují výběr stejného dodavatele. Rozdíly v hodnocení jsou však v některých kritériích poměrně velké, přivítal bych hlubší zamyšlení a zdůvodnění. Na závěr je třeba uvést, že vybraný systém společnost Dixons Retail SSC skutečně zakoupila a bez problému nasadila. V tomto spatřuji hlavní přínos celé práce – není zaměřena teoreticky, ale prakticky. Navrhuje reálné řešení konkrétní situace v praxi. Řešení je univerzální, dovedu si dobře představit jeho využití při dalších rozhodovacích procesech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72548