HRBATOVÁ, J. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autorka jednoznačně prokázala schopnost samostatně řešit komplexní téma. Dokázala aplikovat nejen obvyklé přístupy, ale pracovala rovněž s některými méně obvyklými postupy. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: Jaký postup byste zvolila pro plánování implementace návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly naplněny na odpovídající úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Práce se opírá o velice solidní teoretický základ a autora volí odpovídající metody řešení problému. Neomezuje se pouze na jeden přístup, ale kombinuje více pohledů. Celkově je zvolený přístup relevantní a má velmi dobrou úroveň
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B U analýzy hodnotového řetězce je obecně vhodné klást větší důraz na vytvářenou hodnotu a v kontextu řešeného tématu pak na význam marketingových aktivit. Souhrnné zhodnocení ve formě SWOT analýzy je zaměřeno na identifikaci potenciálního směru rozvoje podniku ve vazbě na potřebné marketingové aktivity. Bylo by vhodné uvést odkaz na přílohu, ve které je párové hodnocení jednotlivých faktorů. Dílčí nedostatky v analýze nesnižují zásadním způsobem její úroveň. Reálně je úroveň aplikace některých analytických nástrojů spíše nadprůměrná. Závěry jsou formulovány jasně a výstižně. Posílit by bylo možné vlastní zhodnocení konkurenceschopnosti.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy pokrývají široké spektrum oblastí od relativně dílčích opatření až ke komplexním rozhodnutím spíše strategického charakteru. Přestože by některé návrhy bylo možné dále rozpracovat a hodnotit, je zřejmé, že autorka má poměrně jasnou představu o jejich obsahu. Lze předpokládat pozitivní dopad navrhovaných opatření. Z hlediska realizace by bylo vhodné zabývat se podrobněji plánem realizace, vlastní implementací. To by ovšem vzhledem k rozsahu návrhů značně rozšířilo práci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má dobrou formální úroveň. Nedostatky jsou pouze dílčího charakteru, např. u grafu č. 6 by bylo vhodné uvést, co je měřítkem obejmu zakázek (patrně jde o finanční objem)
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce se zdroji má dobrou úroveň bez zjevných zásadních nedostatků.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuráňová, Jana

Dle mého názoru celkové zadání práce bylo autorkou splněno a cíle této bakalářské práce tak, jak byly v úvodu stanoveny („navržení řešení pro posílení konkurenceschopnosti, zhodnocení marketingového prostředí,posouzení vlivu společnosti na trhu v rámci konkurenčního prostředí,návrhy k posílení konkurenceschopnosti a pozice firmy na trhu) byly naplněny. Bakalářská práce byla pojata velmi komplexně a svým rozsahem a kvalitou zpracování bych si ji dovolila téměř srovnávat s pracemi diplomovými. Co se teoretické části práce týče, došlo k vhodnému využití literárních zdrojů a přehlednému zpracování teorie dostupné k danému tématu, jedná se o dostačující přehled teorie, který umožní proniknout do dané problematiky i laikovi. Praktická část vhodně vychází z části teoretické a navazuje na informace zde uvedené. Velmi kladně hodnotím, že množstvím informací jednoznačně převažuje nad částí teoretickou. Analýzy byly pojaty velmi obsáhle a tabulky či grafy z využitých zdrojů byly velmi dobře zvoleny a podávají zajímavé informace doplňující analýzy vhodným způsobem. Za nejpřínosnější část práce považuji návrhovou část. Nejedná se pouze o strohé zhodnocení analýz s nepraktickými výsledky, však o návrhy v běžném fungování firmy reálně využitelné. Dovolím si tedy doporučit analyzovanému podniku, aby se názory autorky zabýval a některé tipy implementoval. Vzhledem k cíli práce musím však zároveň vytknout, že se návrhová část až příliš zabývá komplexním životem podniku a jeho rozvojem. V souvislosti s cílem práce bych více ocenila zaměření na návrhy související s marketingovými nástroji. Informační zdroje byly dle mého vybrány dobře, bylo čerpáno z dostatečného množství pramenů a dostupné literatury. Osobně bych pravděpodobně volila jiný způsob citací, zde se však jedná o zcela subjektivní názor. Oceňuji, že si autorka vybrala pro hodnocení firmu, která jí pravděpodobně není oborově nejbližší a musela tedy věnovat více času sběru informací o daném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70533