SYCHROVÁ, E. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Motto práce: "Květná zahrada - symbolika hledání a nalézání moudrosti" (O. Zatloukal) se ukázalo dobrým východiskem pro ateliérovou práci. Tvůrčí přístup i výsledek je hoden významu památky. Překvapilo mě, jak se bakalářce složitá ideová východiska podařilo názorně vyjádřit. Otázky a náměty k obhajobě: - nejsem si jist, zda první cesta poznání, povrchní cesta "turisty", je tou cestou nejtěžší. Jak jste to myslela? Není to naopak?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pracovitá, vytrvale hledající
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Studentka se snažila vložit do konceptu silný myšlenkový náboj a dokázala jej zřetelně zformulovat a architektonicky konkretizovat. Nevyhýbá se práci s historickými kompozičními principy. Ve významově stěžejní severní části (JÁ, JÁ A LIDÉ, JÁ A SVĚT) se přidržuje jak myšlenkového odkazu Květné zahrady, tak i měřítka jejího půdorysného členění. Kreativním způsobem přepisuje půdorysné ornamenty v úpravě povrchů i zeleně. Jižní část je pak řešena výtvarněji, až sochařsky, v méně sevřených plochách i prostorech. V grafice vizualizací neusiluje o maximální reálnost, spíše se snaží podtrhnout svůj výtvarný záměr. Přesto je z nich patrné, že v reálu by bylo nutné řešení posunout ještě dále, konkrétně v otázce množství a druhu zeleně kromě trávníků, které jsou na vizualizacích k vidění. Autorka se nevyhnula některým dispozičním, konstrukčním i gramatickým nedostatkům, které však práci nijak podstatně nesnižují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 23005