NOVÁK, M. Světelný zdroj s luminiscenční diodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Boušek, Jaroslav

Při zpracování své bakalářské práce postupoval pan Matyáš Novák naprosto samostatně a v potřebné literatuře, kterou si sám vyhledával, se orientoval velmi dobře. Navržený světelný zdroj realizoval bez potřeby výrazného zásahu ze strany vedoucího práce. Funkčnost tohoto zdroje byla ověřena. Zadání práce bylo v plném rozsahu splněno a dosažené výsledky jsou velmi dobrým východiskem pro její případné pokračování.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Mojrová, Barbora

V rámci této práce měl být realizován světelný zdroj za použití luminiscenčních diod. Toto zadání se podařilo zcela splnit. Je patrné, že student dané problematice rozumí a dobře se v ní orientuje. Teoretická část práce obsahuje popis základních prvků svítidla s LED diodou. Praktická část je věnována výběru konkrétních zapojení a jejich popisu. V této části práce je poněkud nelogicky uvedeno srovnání jednotlivých zdrojů světla (kapitola 6.3), a to podle údajů udávaných výrobci a nikoli z dat získaných měřením na realizovaném svítidle. Text práce je psán přehledně, celkový dojem kazí neobratné formulace, gramatické a stylistické chyby a překlepy. Některé zkratky a pojmy nejsou v textu vysvětleny. Orientaci ve schématech pak znesnadňuje nejednotné pojmenování vstupů a výstupů. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 74208