KARLUBÍK, P. Automatická správa emailových účtů v MS Outlook [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bizík, Ivan

Práca podľa môjho názoru splnila ciele. Priniesla výsledky, ktoré firma reálne využije, a ktoré prinesú úsporu času spotrebovaného na výkon daného firemného procesu. Po formálnej stránke neboli zaznamenané žiadne väčšie nedostatky. Niektoré analyzované oblasti a takisto informačné zdroje neboli plne relevantné pre potreby práce, zároveň však práci ani neubrali na hodnote. Všeobecne hodnotím výsledky práce pozitívne a odporúčam záverečné hodnotenie A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74027