JÍLEK, T. Finanční analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Stanovené cíle byly v předložené bakalářské práci Tomáš Jílka splněny dobře. Zvolený postup řešení je možné považovat za standardní. V teoretické části práce je přehledně uveden souhrn poznatků z literatury o klasických metodách finanční analýzy, v praktické části následuje charakteristika vybrané společnosti a analýza její finanční situace. V úvodu praktické části diplomant jen velmi stručně uvedl základní pojmy SWOT analýzy, které nebyly v teoretické části práce zmíněny a pokusil se je aplikovat. Tato analýza by mohla být přínosná pro zpracování závěrů a doporučení, ale zůstala bohužel jen naznačena. Zpracovaná doporučení jsou tak formulována na základě vypočtených poměrových ukazatelů. Uvedené návrhy by získaly na relevanci podrobnějším propracováním alespoň některých z nich, odhadem nákladů či časovým harmonogramem. Použitá terminologie i vyjadřování v odborném jazyce je na dobré úrovni, struktura práce by zvýšení přehlednosti mohla být členěna na více kapitol Student prokázal schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se seznámil v průběhu předcházejícího studia na konkrétní ekonomický problém. Předložená práce podle mého názoru dobře splňuje požadavky kladené na diplomové bakalářské práce. Otázka k obhajobě: Na str. 58 uvádíte že ... Oborové průměry tohoto ukazatele v rámci chovu drůbeže dosahovaly ve sledovaném období záporných hodnot... Odkud jste zjistil tyto údaje?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dobrovolný, Josef

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71996