SVOBODA, J. Rekreační objekt v ostrovním režimu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Suk, Ladislav

Student pracoval aktivně a samostatně, prokázal schopnost řešit zadaný problém a správně interpretovat získané výsledky. Odevzdaná práce splňuje požadavky zadání. Student řešil konkrétní zadání, které obsahovalo jak umístění objektu tak způsob jeho užívání. Pozitivně hodnotím, že při řešení nezanedbal legislativní stránku problému a podrobně se jí věnuje v kapitole 5. Výsledky práce se dají přímo aplikovat v praxi. Práci proto doporučuji k obhajobě a doporučuji také pokračovat v návazném studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martinec, Jiří

Práce je velmi kvalitně zpracována a student splnil všechny zadané cíle. Zpracování obsahuje všechny obecné náležitosti, které lze využít k dalšímu rozhodování při praktickém řešení zadání. Student vychází z takových koncepcí, které jsou pro daný obor relevantní. Výsledek práce je srozumitelný a založený na kvantitativních argumentech.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71825