ŠŤASTNÁ, Š. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat a řešit zadaný úkol. Kvalitu bakalářské práce do jisté míry snižují jisté nepřesnosti a chyby. Některé pasáže by si jistě zasloužily lepší provázanost a vhodnější zařazení v textu bakalářské práce. U některých pasáží bakalářské práce chybí specifikace užitého zdroje. Otázky k obhajobě: 1. Na straně č. 26 uvádíte definici daňového nerezidenta. Která kategorie poplatníků Vám v daném výčtu chybí? 2. Na straně č. 46 uvádíte následující: "V Belgii jsou uplatňovány pouze odčitatelné položky za základu daně, protože nezdanitelné části základu daně mají funkci slev na dani.". Objasněte Vaše tvrzení o tom, že nezdanitelné části základu daně mají funkci slev na dani. 3. Uveďte na správnou míru své tvrzení na straně č. 50 ve vztahu ke slevě na manželku(manžela).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Střílková, Regína

Bakalářská práce je hezky zpracovaná, nicméně k ní mám několik připomínek. V bakalářské práci se objevují gramatické a stylistické chyby. V textu postrádám odkazy na tabulky, obrázky a grafy. Při práci s tištěnou literaturou chybí při přímé citaci uvedení strany, ze které bylo čerpáno. Autorka v práci často pracuje se starými údaji (např. str. 40 - sazby pro rok 2013, str. 38 - cenový index pro rok 2012, daňové kvóty pro rok 2011). Autorka v Tabulce 3 (str. 21) píše o spotřební dani (v jednotném čísle), i když spotřebních daní je 5, stejná nepřesnost se nachází u daně na ochranu životního prostředí. V Tabulce 8 (str.34) chybí zahrnutí solidárního zvýšení daně. Na straně 50 autorka tvrdí, že v ČR může mít sleva na manželku formu daňového bonusu, což je nesmysl. Formu daňového bonusu může mít v ČR pouze daňové zvýhodnění na dítě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71806