NEKVAPIL, J. Rotoped pro nabíjení akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Knobloch, Jan

Studentova snaha o řešení zadání se ne vždy setkala s reálným účinkem. Snad i vlivem nepříznivého časového rozvržení činností. To nakonec zřejmě vedlo k povrchnímu splnění zadání a rovněž se projevilo na kvalitě zpracování vlastního dokumentu. Student však projevuje značnou schopnost pochopit předloženou problematiku a snahu jít do hloubky problému.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Španěl, Petr

Řešitel se ve své bakalářské práci zabývá návrhem rotopedu, který při cvičení bude generovat elektrickou energii pomocí EC generátoru. Cílem práce je návrh měniče pro ukládání energie do dvou sériově zapojených autobaterií. Teoretická část práce je sepsána srozumitelně a logicky uspořádána. Grafická stránka práce není na dobré úrovni. V textu se střídají různé typy fontů. V práci se vyskytuje několik formálních nedostatků shrnutých do následujících bodů: - Generované napětí je úměrné otáčkám, ne naopak. - Práce je psána v češtině, proto by bylo vhodné značit napětí všude „U“. - Vzorcům chybí číslování a bylo by dobré uvést, že pocházejí z datasheetu výrobce IO. - V práci se vyskytují překlepy. - Chybí titulek k většině obrázků. - Označení součástek ve schématu neodpovídá označení v soupisu. Dále technické nedostatky: - V schématu na obr. 3-1 je chyba – třetí vodič je spojen se všemi fázemi. - Obvod 7815 je pouze stabilizátor, s nižšími napětími si neporadí, to by mělo být řešeno v řídícím obvodu v podobě podpěťové ochrany. - Špatný výběr diod - pro takto malá napětí existují diody s úbytkem napětí v propustném směru 0,45V, což sníží ztráty na polovinu. - Použití aktivního 6ti pulzního usměrňovače pro minimalizaci ztrát o jednotky W je pro jeho složitost a cenu zbytečné. - Pro nabíjení akumulátoru by bylo vhodné použít proudové omezení. I přes výše uvedené nedostatky je v práci vidět potenciál, který by bylo dobré dotáhnout do konce a projekt realizovat. Práci hodnotím jako dostatečnou a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 71025