ALT, J. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Lenka

Při obhajobě doporučuji odpovědět na následující dopňující otázku. V návrhové části doporučujete podniku v oblasti řízení pohledávek mimo jiné využití skonta jako pobídky pro odběratele s velkou vyjednávací silou a dále využití factoringu. Který z těchto dvou návrhů považujete pro podnik za výhodnější z hlediska dopadu na hospodářský výsledek?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zeman, Karel

Na bakalářské práci oceňuji dílčí závěry vyvozené z analyzovaných a praktičnost návrhové části. V práci neshledávám žádné zásadní systematické, odborné ani jazykové nedostatky, proto práci hodnotím velmi pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68515