VOGNAR, O. Návrh způsobu financování vlastního bydlení s přihlédnutím na sazbu RPSN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Jakou konkrétní podobu mají daňové úspory při splácení úvěru, kterým je financováno pořízení nemovitosti v současné době (str. 21)? Je vždy poskytování hypotečního úvěru spojeno s dobou fixace (str. 35)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Pokud zadání práce klade důraz na RPSN, bylo by vhodné tento ukazatel spočítat i pro možnost kombinace překlenovacího úvěru a úvěr ze stavebního spoření
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D Omezením je především to, že se jedná o řešení jednoho modelového příkladu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čulenová, Jana

Využitelnost práce je ovlivněna stále se měnící nabídkou bankovních produktů na trhu. Není uvedeno porovnání všech produktů ani porovnání všech poplatků. Na druhou stranu, jestliže by v práci byly porovnávány všechny produkty a poplatky jednotlivých institucí, práce by byla příliš složitá. Pro člověka, který nemá v oblasti financování bydlení žádné znalosti, lze práci považovat jako přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72764