ZBOROVSKÁ, P. Podnikatelský záměr pro prodej vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sochor,, Jiří

"Bakalářská práce na téma „Podnikatelský záměr pro prodej vína“ je přehledně rozdělena do 10 kapitol, je zpracována na 94 stranách, obsahuje 9 tabulek, 8 grafů, 2 obrázky a 54 citací odborné literatury. V teoretické části jsou zpracovány metody použité a související s prací. Přehledně je zpracována samostatná kapitola „Analytická část“. Ve vlastním návrhu řešení je v 5 podkapitolách zpracována hlavní část práce. Práce obsahuje relativně vyšší počet pravopisných chyb v oblasti interpunkce a také dosti stylistických chyb. Práce má logickou strukturu a výsledky odpovídají požadovanému zadání práce. Kladně hodnotím vypracování dotazníku. K práci mám tyto připomínky: Část 1. - „Vymezení problému"" není zcela jednoznačné, navíc věty v této části na sobě v mnohých částech nenavazují. U obrázku č. 1. je matoucí zdroj, ze kterého autorka čerpala (jiná informace je na samotném obrázku, jiná v popisu pod ním). V první kapitole postrádám také některé literární zdroje (jako např. věta: „Spolehlivý zdroj uvádí, že u spotřebitelů vína činí zastoupení mužů 45 % a u žen 55 % podle Nielsona, ale v posledním desetiletí podíl mužů roste."" Není zde odkaz ani na „spolehlivý zdroj"", ani citace „Nielsona""). Je zde několik odborných nesrovnalostí, např: „Základem kvalitního vína je oblast kde se víno pěstuje - tím je myšleno pěstování na svazích"" a další. V ""Analytické části"" práce bych očekával již zaměření na danou problematiku. Autorka vše uvádí především v rovině obecného charakteru. Rozdělení věku v tabulce 3 je nedobře zpracováno. Část 4. Podkapitola produkt (4.3.1) „Víno bude rozděleno do 4 podkategorií, a to na suché, polosuché, polosladké a sladké dle obsahu zbytkového cukru."" Toto z technologického hlediska výroby vína není možné. Výroba vína, z hlediska obsahu zbytkového cukru, má svá pravidla a takto to nelze pojmout. Je třeba, aby byly používány relevantní (nejlépe recenzované) literární zdroje, nikoli neověřené internetové stránky. V práci je díky tomu několik nesrovnalostí. Předložená práce je na úrovni teoretické roviny. V praxi představuje prodej vína mnohá úskalí a nelze vše takto ""tabulkově"" pojmout."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72797