KRAVCOVÁ, J. Návrh databáze pro Eltex electronics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Bakalářská práce je na dobré úrovni. Stanovený cíl byl naplněn z hlediska návrhu databáze z hlediska konceptuálního a logického kroku návrhu dle požadavků subjektu. Práci lze vytknout přílišnou stručnost analytické části, která by mohla být prohloubena především směrem k problematice měřících přístrojů a vlastních potřeb společnosti v širším kontextu pro zdůvodnění potřeby daného návrhu a v návaznosti na tyto analýzy by rovněž mohla být doplněna návrhová část. Pro vlastní fyzický krok realizace byl připraven skript, který je však pouze součástí příloh a není uveden v části fyzického návrhu jako inspirativní pro realizaci subjektem. Rovněž v práci nejsou blíže specifikovány přínosy práce a její ekonomické zhodnocení. Otázky k obhajobě: Jakým způsobem budou archivována naměřená data a k čemu budou tyto informace použity? Jak byste charakterizovala přínosy Vaší práce a vynaložené zdroje na její realizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Žeravík, Martin

V rámci bakalářské práce měla diplomantka navrhnout databázové řešení pro účely vizualizace a archivace dat získaných z měřicích přístrojů měřicí aplikací. Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu Předložená bakalářská práce je směřována do oblasti návrhu databázového řešení dle požadavků zákazníka, společnosti ELTEX electronics. Téma bakalářské práce je velmi aktuální, svou složitostí a náročností odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu. Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu Diplomantka velmi dobře zvládla návrh databázového řešení pro databázový systém MySQL. Teoretická část práce obsahuje popis jazyka SQL, databázového systému MySQL a metodologii používanou při návrhu databáze. Analytická část práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti ELTEX electronics, její síťové infrastruktury a požadavků na návrh databáze. V praktické části je detailně popsána konceptuální a logická fáze návrhu databáze. Fyzická fáze návrhu databáze již nebyla součástí zadání, proto se práce touto fází nezabývá. Forma a úroveň zpracování, přínos diplomantky Práce jako celek je zpracována na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a co do obsahu jsou vyvážené. Diplomantka prokázala, že je schopna řešit zadané úkoly ve spolupráci se zákazníkem a jejich řešení přizpůsobit konkrétním požadavkům. Přínosem diplomantky je navržené databázové řešení splňující veškeré požadavky společnosti ELTEX electronics a v rámci vývoje měřicí aplikace bude toto řešení použito. Formální náležitosti práce Grafické zpracování předložené bakalářské práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá obecným požadavkům na její obsahovou a formální stránku. Práce je přehledná a dobře čitelná. Drobné chyby a překlepy, kterých v práci není mnoho, nejsou nijak na závadu celkově velmi dobré úrovně práce. Celkové zhodnocení Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce byla zpracována v požadované šíři a že diplomantka prokázala velmi dobré znalosti při řešení konkrétních úkolů. Na základě uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72782