BRÁBLÍK, R. Návrh inovace mezinárodní sportovní akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotrbáček, Václav

Student v práci při řešení vytyčeného cíle prokázal odborné teoretické znalosti získané studiem, které doplnil praktickými zkušenostmi ze své závodní a funkcionářské kariéry. Výsledkem jsou konkrétní návrhy a doporučení, které by měly vést ke zkvalitnění a lepší propagaci tradičního mezinárodního závodu ve sportovní gymnastice. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce - navrhnout inovaci mezinárodní sportovní akce byl z hlediska obsahu i rozsahu splněn. Na základě porovnání předcházejících ročníků a analýzy jednotlivých činností byly navrženy změny v programovém složení a v propagaci gymnastického závodu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup odpovídá řešené problematice. Použité metody jsou adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Student na dobré úrovni prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Předložené návrhy na změny jsou konstruktivní a v praxi využitelné. Jsou však v práci zbytečně složitě popisovány. Bylo by vhodnější se soustředit jen na ty nosné. Práce může být dobrým podkladem pro diskusi zaměřenou na inovaci této sportovní akce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání a úprava odpovídá předepsané normě. Práce je přehledná, ale v některých případech lze polemizovat s řazením jednotlivých kapitol. Použitá terminologie a jazyková úroveň vykazuje nedostatky. V textu se vyskytují drobné pravopisné chyby.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Student prokázal velmi dobrou úroveň práce s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mihola, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70624