KUDELKA, M. Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Předkládaná práce zabývající se problematikou mikrostrukturní stability austenitických ocelí během únavového zatěžování je psána jasně a srozumitelně, grafická úroveň je velmi dobrá. V průběhu řešení student prokázal experimentální zručnost, orientaci v zadané problematice a schopnost pracovat s cizojazyčnou literaturou na velmi dobré úrovni. Konstatuji, že práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Válka, Libor

Diplomová práce se zabývá problematikou strukturní stability austenitických ocelí se zaměřením na změny struktury při cyklickém zatěžování za pokojových a snížených teplot. Metastabilita austenitických ocelí při mechanickém namáhání se může projevit zejména vznikem tzv. deformačně indukovaného martenzitu. Cílem práce bylo jednak kvantifikovat objemový podíl deformačně indukovaného martenzitu ve studovaných strukturách, jednak určit tvar a distribuci martenzitu v austenitické matrici. V neposlední řadě si práce kladla za cíl korelovat získané strukturní charakteristiky s charakteristikami, získanými z klasických únavových zkoušek. Úvodní, teoretická část práce je věnována obecnému popisu austenitických ocelí a vlivu legujících prvků na jejich vlastnosti. Dalším tématem rozebíraným v úvodní části práce je problematika podmínek vzniku deformačně indukovaného martenzitu a metod studia martenzitické fáze. Součástí teoretické části práce je popis základních zákonitostí únavového procesu. Druhá část práce je zaměřena na vlastní experimentální program. S ohledem na cíle diplomové práce jsou zajímavé především pasáže, věnované únavovým zkouškám při laboratorních a snížených teplotách, ze kterých byly získány základní charakteristiky napěťově-deformační odezvy studovaných materiálů (ocelí AISI 316L, AISI 304). Velmi precizně je popsána metodika barevné metalografie, která byla použita při analýze tvaru a rozložení martenzitické fáze v austenitické matrici. Morfologie deformačně indukovaného martenzitu a dislokační struktury byly zkoumány pomocí SEM. Z pohledu splnění cílů práce bylo rovněž důležité zvládnutí techniky určování podílu martenzitu ve struktuře pomocí magnetických metod. V diskuzi jsou předloženy důkazy o mnohem menší strukturní stabilitě oceli AISI 304 v porovnání s ocelí AISI 316L při cyklickém zatěžování. Tyto rozdíly autor vysvětluje různým stupněm legování studovaných ocelí a prokázanou chemickou heterogenitou. Na podkladě vlastních experimentů se autorovi podařilo korelovat mikrostrukturní charakteristiky, zejména hmotnostní podíl martenzitu v závislosti na počtu cyklů s křivkami cyklického zpevnění, resp. změkčení. Podává zde rovněž vysvětlení zvýšeného výskytu martenzitické fáze v oblasti čela dlouhých únavových trhlin, a to na základě vlivu velikosti plastické zóny před čelem trhliny. Práce je zpracována velmi kvalitně nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Je logicky členěná a působí uceleným dojmem. Je nutné ocenit rozsah teoretické i praktické části práce, stejně tak poměrně velké množství prostudované a citované literatury. Autor prokázal jak schopnost orientovat se v literárních pramenech a dalších informačních zdrojích, tak schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce. Práce zcela splňuje nároky a požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji proto, aby byla předložená diplomová práce přijata k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72662