JANSA, J. Návrh segmentace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kožnárek, Tomáš

Práce je sestavena přehledně a logicky, výstupy by bylo možné - po určité úpravě praktických kroků - použít pro prezentaci vrcholovému vedení podniku. Nejslabším článkem předloženého textu je jeho jazyková úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 69158