PAULECH, M. Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

S přístupem, postupem i výsledky jsem nadmíru spokojen. Student se dokázal relativně rychle v problematice API rozhraní, což se pozitivně projevilo na výsledcích práce. Během spolupráce se ověřilo několik způsobů přístupu, což z práce samotné není tak patrné.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Předložená bakalářská práce se orientuje na analýzy datových zdrojů, konkrétně webowých stránek. Podle zadání práce se měl autor zaměřit na Facebook a Twitter. Dále vytvořil modul pro rezervaci hotelu, který využívá výše uvedené moduly pro Facebook a Twiter. Lze konstatovat, že vypracované řešení splňuje zadání práce a je na velmi dobré úrovni. Práce je logicky členěna s dobrou strukturou. Z formálního hlediska by se dala vytknout kvalita některých obrázků a text je v některých pasážích psán spíše populárně-naučnou formou než jako technický text. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 73769