HEJTMÁNKOVÁ, L. Návrh elektronického obchodu pro Orsana s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni. Cíl práce byl splněn v kompletním návrhu realizace elektronického obchodu pro konkrétní subjekt. Autorka komplexně a systematicky řeší danou problematiku nejen z technického hlediska. Práci lze vytknout drobné formální a jazykové nedostatky. Otázky k obhajobě: Jakou formu propagace daného e-shopu byste navrhla zadavatelce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Imre, Marcel

Autor se zabývá výběrem různými možnostmi řešení elektronického obchodu od open source po řešení na míru a pronájmu obchodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73700