DUDA, M. Analýza uživatelského provozu v mobilních sítích 4. generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Obsahem práce studenta byla problematika nejnovějších mobilních sítí LTE-EPC a především analýza uživatelského provozu z pohledu mobilní sítě s cílem rozpracovat i realizovat způsoby hodnocení mobilní sítě v oblasti uživatelské roviny. Student přistupoval k plnění úkolů zodpovědně a samostatně, seznámil se s principy fungování sítě EPS, popsal realizaci základních uživatelských služeb v mobilním prostředí, sestavil sadu klíčových výkonnostních indikátorů, určil způsob jejich výpočtu a ze vzorku zachycených dat na rozhraní S1 realizoval výpočty. I když způsob zpracování dat a výpočtu KPI není ideální, získané výsledky jsou hodnověrné a mají tedy vypovídací hodnotu. Z důvodu komplexnosti problematiky není divu, že se student při sepisování textu práce dopustil řady odborných chyb či nepřesností. Závěrem lze konstatovat, že student úspěšně splnil veškeré body zadání, a tak doporučuji práci k obhajobě, a hodnotím známkou B/86 bodů

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Krkoš, Radko

Pán Michal Duda vypracoval bakalársku prácu v ktorej sa venoval prenosu používateľských služieb mobilnou sieťou a diagnostikou chybových stavov pri tomto procese. Práca obsahuje asi 30 strán teoretického úvodu, ktorý popisuje najmä používateľskú rovinu, zabezpečenie kvality služby a problematiku kľúčových výkonnostných indikátorov. Po odbornej stránke práci značne škodí nedbalosť pri naštudovaní problematiky a tiež pri vypracovaní. Popis problematiky je veľmi zmätočný, vyskytujú sa logické chyby, práca obsahuje ale aj množstvo vyslovene nepravdivých informácií. Je potrebné upozorniť, že LTE je iba rádiová prístupová časť mobilnej siete, nie sieť samotná, 3GPP nie je spoločnosť, rádiová časť mobilnej siete 3G sa nezvykne napájať na paketové jadro 4G ale na paketové jadro 3G, autentizácia a autorizácia nie sú len mobilné funkcie, Serving GW neslúži k uchovávaniu dát a to ani pre zákonné odpočúvanie, obr. 1.4. už na prvý pohľad nezobrazuje architektúru zariadení v EPC, a pod. V prípade tak zložitej problematiky by sa menšie chyby dali ospravedlniť, ale rovnako vyzerá popis všeobecných častí, napr. informácie o protokoloch IP, TCP, FTP či HTTP. Popis prenosu jednotlivých služieb sa do veľkej miery opakuje pretože prenos všetkých používateľských služieb sa realizuje v podstate rovnako, nie je ale popísaná zaujímavejšia časť a to ako sa jednotlivé nosiče na seba mapujú v rôznych zariadeniach mobilného jadra. V praktickej časti, rozobratej na asi 15 stranách, je popísané vyhodnotenie výstupu programu tshark nad ukážkovými dátami pomocou SW ktorý študent vytvoril. Tento SW v podstate nie je nejako vysvetlený, je ale všeobecným spôsobom rozobratá jeho aplikačná logika. Popis praktickej časti ale v nezanedbateľnej miere opakuje informácie z teoretického úvodu, na úkor vysvetlenia vlastného prínosu. Po formálnej stránke je práca na priemernej úrovni, práca je písaná v slovenčine ale obsahuje mix nevhodnej anglicko-českej terminológie, autor často hovorí o "užívateľoch", "defaultných beareroch" a pod. Prácu degradujú časté chyby v skloňovaní a nevhodné používanie interpunkcie, ktoré mení význam viet. Špeciálna pozornosť by sa mala venovať skratkám, v práci sa používajú skloňované, pri prvom použití nebývajú vysvetlené, v závere je väčšina iba rozpísaná v pôvodnom jazyku a chýba vysvetlenie v jazyku práce. S ohľadom na splnenie zadania je problémom najmä to, že sada kľúčových výkonnostných indikátorov je v podstate kompletne prebratá z metodiky 3GPP, tento zdroj ale nie je vôbec citovaný a autor dokonca tvrdí, že sa jedná o jeho vlastný výtvor. Kladne je nutné hodnotiť snahu o interpretáciu zistených výsledkov, vyvodené závery sú ale zvláštne, logika podľa ktorej je vyhodnotenie vykonané nie je úplne kanonická a nie je dostatočne vysvetlená. Vzhľadom na uvedené skutočnosti zadanie považujem za dostatočne splnené, prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie D/62 bodov.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 73735