BURIAN, V. Útoky na standard 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Bohumil

Úkolem studenta bylo seznámit se se standardy zabezpečení bezdrátových sítí 802.11, analyzovat bezpečnostní mezery, útoky aplikovat a navrhnout možnosti jejich předcházení. V první části student podrobně popisuje jednotlivé metody zabezpečení, technologie k tomu potřebné a zařízení, která budou v druhé části práce využita. Zde se dopouští chyb, překlepů i nepřesných formulací hlavně v začátku vypracování. Aplikovaná část plní všechny zadané body práce a je zpracována kvalitně do detailu. Je zde proveden rozsáhlý průzkum metod útoků na zabezpečení 802.11 včetně prakticky provedených a popsaných útoků. Diskusi předcházení útoků považuji za strohou. S přihlédnutím na aktivitu studenta, pravidelné konzultace a zájem o tématiku navrhuji hodnotit počtem 85 bodů, B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Horváth, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem dnešních bezdrátových sítí – útoky na standard 802.11. Teoretická část práce měla obsahovat popis teoretických chyb ve standardech 802.11. Teoretickou část student rozdělil do několika kapitol, přičemž některé části považuji za velice obecné. Jako příklad lze zmínit popis standardů 802.11, kde chybí nejnovější standard 802.11ac. Teoretická část obsahuje řadu překlepů (packet, ropvno, nástorje) a nevhodně zvolenou terminologii: „díru“ na straně 47. Obecně zhoršuje čtivost práce i velice nevhodné dělení slov, množství typografických chyb, činný rod v celé bakalářské práci a nevysvětlené zkratky při prvním použití. Čtenář je nucen neustále se vracet k seznamu zkratek, který je umístěn na konci práce. Za nevhodné také považuji použití slovního spojení „obyčejní uživatelé“, kterými autor myslí neznalé uživatele v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí. Praktická část práce se věnuje simulaci útokům na zabezpečovací protokoly WEP, WPA a WPA2. Tuto část považuji za velice obsáhlou po obsahové i formální stránce, každý příkaz je detailně vysvětlen a popsán. Z praktické části lze usoudit, že student dané problematice porozuměl. Nutno zmínit, že i tato část obsahuje množství překlepů a nevhodně dělených slov. V aplikované části postrádám popis zabránění realizovaným útokům, kde tento bod tvoří část zadání. V rámci celé práce jsou vytvořeny velice kvalitní ilustrační obrázky. Popis obrázků však považuji za nedostatečný: Obr. 13.1: MITM, Obr. 15.2: Ifconfig atd. I přes tyto nedostatky práci považuji za velmi kvalitní a hodnotím známkou B s 82 body.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 73736