TALÁR, O. Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Student byl hned ve fázi výběru tématu opakovaně varován, že se jedná o těžší téma. Proto jsem požadoval pravidelné konzultace, které student skutečně vykonával. Jejich charakter mi však příliš nevyhovoval, většinu znalostí jsem musel předávat takto osobně, včetně řešení zádrhelů v teorii a v programech. Před odevzdáním však již jsem byl natolik zaměstnán ostatními DP, že závěrečné problémy jsem nemohl za pana kolegu Talára řešit - je škoda, že například nepřišel na to, proč dekvantizované signály občas přesáhnou mez kvantovacích hladin.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Mach, Václav

Student realizoval v Matlabu algoritmus pro dekvantizaci a odšumování založenou na řídkých reprezentacích signálů. Zadání práce tak bylo splněno, avšak implementace dopředně-zpětného algoritmu pro rekonstrukci není uspokojivá, zřejmě kvůli chybě v implemetaci. Více bych však vytkl nedostatečnou diskusi nad příčinami tohoto problému v závěru práce. Závěr práce hodnotím jako nedostatečný. V práci student taky několikrát zmiňuje délku signálu, ovšem neuvádí příslušnou jednotku. Chybu rekonstukce bych uvítal reprezentovat nějakou objektivní metodou hodnocení (SNR). Po formální stránce práci degraduje poměrně velké množství pravopisných chyb, chybějící slova, která často pozměňují význam vět a tvrzení. Ocenil bych číslování vzorců, některé taky obsahují chyby (Lipschitzův gradient). Pro zápisy algoritmů (pseudokódu) bylo zvoleno nevhodné prostředí. Obrázky mohly být exportovány ve vektorovém formátu a taktéž přiblíženy pro zobrazení detailů rekonstrukce. Výčet použité literatury by mohl (vzhledem k rozsáhlosti a aktuálnosti tématu) obsahovat více zdrojů.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 73811