HLOŽANKA, J. Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Bakalářská práce je zpracována vyhovujícím způsobem. Autor prokázal schopnost konstruktivně řešit zadaný úkol, avšak v dílčích částech postrádá práce hloubku. Hlavní přínos práce lze spatřovat v technickém návrhu a potažmo návodu pro realizaci. Avšak nedostatkem práce je velmi stručná oblast propagace daného řešení, která je pro začínající obchod klíčová. Rovněž v práci chybí zhodnocení přínosů a vynaložených prostředků – tedy i bližší ekonomické zhodnocení. Otázky k obhajobě: Jak byste zajistil propagaci Vámi navrhovaného elektronického obchodu? Jak byste ekonomicky zhodnotil Váš návrh?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Weirich, Pavel

V práci mi chybí ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. Hodně gramatických chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 73691