VOŇKA, J. Materiály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Urban,, Pavel

Stanoveným cílem předložené práce bylo nalézt vhodné materiály pro klíčové části nízkoteplotního UHV-STM mikroskopu s ohledem na jejich mechanické a tepelné vlastnosti. Práci student prováděl na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v.v.i. v laboratořích Skupiny kryogeniky a supravodivosti. Na uvedeném pracovišti je členem týmu, který pracuje na vývoji heliového průtokového kryostatu pro stávající STM mikroskop Ústavu fyzikálního inženýrství. Výsledky předložené bakalářské práce představují nepostradatelný základ pro úspěšný návrh tohoto zařízení. Jde zejména o změřené závislosti tepelné vodivosti vybraných materiálů za nízkých teplot, které nejsou dostupné v odborné literatuře a měření tepelných toků konstrukčními prvky mikroskopu. Jakub Voňka při řešení bakalářské práce prokázal schopnost pracovat v kolektivu vědeckého týmu. Přestože tato práce byla řešena v kolektivu a již ověřenými metodami a postupy, student prokázal také schopnost samostatně pracovat při řešení dílčích úkolů. Proto je také spoluautorem publikace v časopise Cryogenics, kde byly publikovány výsledky části měření. Některé úkoly, kterými se zabýval, přesahují rámec této práce a mohly by tvořit základ pro případnou navazující diplomovou práci. Bakalářská práce byla napsána v anglickém jazyce, jasně a srozumitelně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlček, Ivan

Cílem bakalářské práce je posouzení klíčových komponent pro budovaný nízkoteplotní UHV-STM mikroskop na Ústavu fyzikálního inženýrství z kryogenního hlediska. Jedná se o měděné svazky, slitinu CuCrZr a podpěry s vysokým tepelným odporem. Pro určení tepelných toků u posuzovaných komponent byla měřena i počítána jejich tepelná vodivost v rozsahu teplot od 4 K do 300 K. V souladu s cíli je práce logicky rozdělena do tří kapitol, Kapitola stručně shrnující základní teorii zvyšuje počet kapitol na konečný počeé čtyři. Práce je napsána anglicky, věcně a výstižně na 27 stranách. Zbytek stránek jsou seznamy, obsah, literatura atd. Tabulky, grafy i obrázky jsou na velmi dobré úrovni. Snad jen u některých obrázků chybí údaj pro získaní rozměrové představy, který se dá ale dohledat v textu. Obrázky 4.4 by možná byly názornější ve formě řezů. K rychlejšímu pochopení textu na straně 39 by možná dopomohl schematický obrázek. Jak bylo vyjádřeno pomocí tabulkového hodnocení výše, práci lze vytknout jen drobnosti. O kvalitě práce nesporně vypovídá i publikování výsledků třetí kapitoly v zahraničním časopise. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38549