KUBÍČEK, F. Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomant pracoval samostatně, iniciativně odstraňoval vzniklé problémy na základě konzultaci. Pro zpracování diplomové práce použil získané znalosti v průběhu magisterského studia a převedl je řešením v dovednosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle, na základě daného stavu, byly splněny a vedou k odstranění nedostatků uvedených v závěru analýzy současného stavu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Jsou v teoretické části diplomantem uvedeny metody, které by management firmy mohl realizovat v postupných krocích
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Přínosy, jako výsledek řešení, jsou sestaveny pro ekonomické dopady řešení, ale nejsou uvedeny přínosy mimoekonomické
Praktická využitelnost výsledků B Je vysoká vzhledem k získání lepšího konkurenčního postavení na trzích a pro management k předcházení rizik podnikání
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je sestavana na základě znalostí normy ISO 690 o citacích a odpovídá požadavavkům inženýrské práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Pracoval s 20ti informačními zdroji a to jak z prostředí českého, tak i internetového. Zdroje doplňují i podnikové materiály.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiala, René

Bez připomínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71431