ŠENOVSKÝ, P. Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Cílem předkládané práce byl provést kompletní tepelný výpočet parního kotle na vysokopecní plyn. Student pracoval na práci aktivně a samostatně a využíval častých konzultací u vedoucího práce i u konzultantů, závěry z těchto konzultací byl schopen zapracovat do dalšího postupu výpočtu. Práce má potřebné náležitosti, slušnou grafickou úroveň. Práce splňuje zadání v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce na téma „Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu“ je zpracována na dobré úrovni. Práce má odpovídající grafickou a stylistickou úroveň, bez zbytečných pravopisných chyb a překlepů. Pouze v ojedinělých případech se vyskytují chyby v označení veličin vzniklé díky kopírování částí textů a nepřepsání některých názvů. Student také prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a normami. Práce je strukturována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Většina výpočtů je vhodně komentována, v případě potřeby je vysvětlena volba použitých vzorců a koeficientů. Z práce vyplývá, že student nepracoval pouze mechanicky se vzorci, ale uvažoval nad možnými alternativami řešení. Práce obsahuje nejprve základní vlastnosti použitého paliva, na které navazuje stechiometrický výpočet. Následují výpočty tepelné bilance kotle, výpočet spalovací komory a detailní návrh jednotlivých teplosměnných ploch. Práce obsahuje také pilový diagram a schematický nákres kotle. Nicméně student prokázal schopnost samostatného a tvůrčího řešení zadaného úkolu, má veškeré předpoklady pro úspěšné uplatnění v energetické praxi. Předložená práce splnila jak zadání v celém rozsahu, tak veškeré požadavky na tento typ závěrečné práce, práci hodnotím známkou A/ výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
A

eVSKP id 71387