SKLENÁŘ, O. Návrh výměníku tepla v uzavřeném oběhu s plynovou turbinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Předkládaná bakalářská práce naplňuje beze zbytku cíle uvedené v zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. Student pracoval na svěřeném úkolu samostatně a cílevědomě. Obsah práce je ucelený, logicky členěný. Ukazuje na dobrou úroveň a orientaci v získaných vědomostech a zájem o danou problematiku. Grafická úprava textu a obrázků je příkladná. Jeden ze závěrů práce poukazuje na skutečnost, že navržené technické řešení výměníku sice je realizovatelné, nicméně pro daný účel bude pravděpodobně nezbytné navrhnout jinou koncepci. Řešitel si uvědomuje obtížnost úspěšného řešení regenerativního výměníku tepla, nutnost optimalizace jeho parametrů a potřebu dalšího vývoje v této oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bogdálek, Jan

Práce je rozsahem zadání spíše k magisterskému než bakalářskému studiu, přesto řešitel splnil všechny body zadání. Práce je rozčleněna do navazujících kapitol, má pěknou úpravu a grafické zpracování textů i obrázků. V první části popisuje stávající technologie vyskoteplotních reaktorů, další pak obsahují samotný návrh výměníku rozdělený na výpočet tepelný, hydraulický a pevnostní. Ke zpracování předložené práce nemám výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12694