KLIMÁNKOVÁ, M. Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: 1) Na straně 45 uvádíte, že východiskem k sestavení SWOT analýzy byly především analýza SLEPT a Porterova analýza konkurečních sil. Které další jste použila pro sestavení SWOT a proč jste výsledky zmíněných analýz neuvedla v práci? 2) Můžete vysvětlit, jak jste myslela přínos práce uvedený na straně 92, konkrétně "Zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu práce"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Stejskalová, Pavla

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73422