BEJČKOVÁ, J. Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Studentka při zpracování této diplomové práce splnila zadané cíle. Pracovala samostatně, zorganizovala a provedla sérii měření, jejichž výsledky v práci vyhodnotila. Praktické využití takových výsledků je nesporné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Bylo by vhodné uvést i nějakou související zahraniční publikaci.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Zadání práce bylo splněno. Měření bylo provedeno s 10-ti vozidly, kdy u každého vozidla byly měřeny tři režimy brzdění motorem.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Byla zvolena běžná metodika zjišťování zpomalení, která nevylučuje vliv ostatních jízdních odporů. S ohledem na využití výsledků je toto žádoucí. Jediným odporem, který by bylo vhodné vyloučit, je odpor stoupání.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Autorka věnovala značné úsilí na organizaci a měření a zajištění vozidel. V praxi je třeba znát zpomalení i při zařazeném jiném převodovém stupni než 2. a 3. RS, proto by bylo zajímavé znát hodnoty zpomalení i pro další (vyšší) RS. Velkou část práce zabírá obecný úvod, což zmenšuje prostor pro prezentaci výsledků a závěry.
Obtížnost a správnost řešení B Provedení samotných zkoušek je časově i organizačně náročný úkol. Při měření mohlo dojít k eliminaci odporu stoupání provedením průjezdu měřícím úsekem oběma směry. Autorka vliv stoupání alespoň částečně vyloučila volbou měřícího úseku s minimálním podélným sklonem.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Získaná data zohledňují současná, moderní vozidla, čímž rozšiřují dostupné databáze.
Odborná jazyková úroveň B Autorka se v práci vyjadřuje přesně a srozumitelně. Na některých místech však používá slangové výrazy, které by bylo vhodné, pro příště, nahradit výrazy odbornými.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Práce je pečlivě zpracována. Tabulky jsou čitelné a přehledné. Použité obrázky, které jsou převzaty z literatury, jsou však v některých případech malé a popisy v obrázcích jsou obtížně čitelné.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63225