KUBÍN, J. Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázky k obahjobě: Měl jste již možnost seznámit vedení školy s Vaší prací? Pokud ano, jak hodnotí Vaše návrhy? Jak jste hodnotil vhodnost zvolených regresních funkcí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tlustoš, Roman

S vlastními návrhy řešení autora práce lze s určitými výhradami souhlasit. Potenciál školy v sektoru investic je spíše relevantní otázkou pro jejího zřizovatele než pro samotné vedení školy. V oblasti investic je škola i přes právní subjektivitu zcela podřízena svému zřizovateli. Úspory jsou jistě možné v oblasti spotřeby energie (zateplení školy ovšem není možné kvůli památkově chráněné fasádě). Zcela souhlasím s autorovým doporučením pro efektivní využití školní budovy v době letních prázdnin. Pokles žáků se podařilo v letošním školním roce zastavit, od příštího školního roku naopak očekáváme mírný nárůst. PR školy je skutečně jejím slabším místem a navrhovaná inzerce je jistě možným řešením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73317