ONDRŮŠOVÁ, M. Slovinské národní divadlo v Lublani [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Knesl, Jiří

Dobrodružství, které vyznívá poněkud rozpačitě především kvůli nedotaženým vizualizacím. Za pochvalu stojí řešení vnitřního otevřeného veřejného prostoru a jeho vazeb s okolím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Bajger, Oldřich

Práce vykazuje optimální vztah k urbanistickým souvislostem - fakt, že vlastní navrhovaný koplex je chápán jako zmenšený vnitroblok ve stávajícím vnitrobloku vnímám jako pozitivní akceleraci stávajícího stavu. Pozitivně vnímám také fakt ověření návrhu novostavby v téměř dvaceti alternativách. Dále pozitivně hodnotím i fakt, že charakter výrazově progresivního řešení je přímo odvozen od klasického charakteru okolní zástavby, aniž by si vzájemně negatinvně konkurovali. Provozní řešení hodnotím s ohledem na bezkoliznnost a přehlednost pozitivně - otázkou je, zda prostory ochotnických malých scén je skutečnš možné provozovat tímto způsobem. Nicméně, i v případě důsledného alternativního využití těchto prostor pro jiné účely, dejme tomu souvisejícími s jinými formami umění reprezentujícímí slovinskou kulturu , nebo pro jakékoliv jiné přidružené aktivity, je naprosto legitimní. Formálně nemám vůči zpracovanému návrhu zásadní výhrady, až na jeden - odprezentování měřítka stavby vůči okolní zástavbě, zejména pohled od Kongresního náměstí. Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Rozehrává stávající princip dvorany a činí ji užitečnou
Architektonické řešení A Aplikuje původní motivy sébytně, současně
Provozní řešení A přirozeně odpovídající požadavkům divadla + nadstandard
Technicko konstrukční řešení A Odpovídající účelu stavby
Formální úroveň B Práce nevykazuje zásadní formální nedostatky, nicméně není stoprocentně vypovídající
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 23042