KREJČÍ, T. Vyhodnocení příčin dopravních nehod vozidel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001-2012. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Práce beze zbytku splňuje kladené cíle. V první části diplomant uvádí všeobecné informace o HZS, vzdělávání řidičů s právem přednostní jízdy apod., dále zpracovává statistiku nehodovosti za 12 let a určuje nejčastější typy nehod a jejich příčiny. Dále shrnuje existující opatření ke snížení nehodovosti a v závěru práce navrhuje vlastní opatření, která by měla k dané problematice přispět. Práce tak nabízí ucelený přehled o dané problematice a přináší také otázky k zamyšlení do budoucna (rozpracování navržených opatření a jejich uvedení do praxe).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kulíšek, Martin

Práce naplňuje očekávání v podobě splnění vytyčených cílů. Využívá velkého množství dat k vytvoření zajímavé a v praxi využitelné analýzy. Autor vyjadřuje svoje názory a nápady. Nejde tedy o pouhé parafrázování textů jiných autorů. Je potřeba ocenit komplexní přístup i evidentní orientaci ve zkoumaném tématu. Určité menší nedostatky lze nalézt v úpravě textu a slohu autora. Nejsou to však skutečnosti, které by významně snižovaly kvalitu celé práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63049