METLICKÝ, M. Design hasičského zásahového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů – A. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design hasičského zásahového vozidla. Jedním z podstatných cílů práce diplomanta byl obtížný úkol vymezení se vůči dnes již ikoně designu v řešené oblasti a sice vozidlu Panther od rakouské firmy Rosenbauer. To se autorovi, zdá se, podařilo díky dosažení originálního, až expresivního a dynamického výrazu, který je však adekvátní smyslu a funkci takového automobilu. Předností práce je rovněž rozsáhlé a pečlivé zpracování řešeného tématu a to i z pohledu technických a provozních kritérií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pelikán, František

"Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu – B úroveň tvarové kultivace – A barevnost navrženého designu – A grafická úprava výkresů - A " "Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design hasičského zásahového vozidla (v oboru průmyslový design)." Při řešení tohoto návrhu měl student práci velmi ztíženou existencí poměrně velkého počtu tvarově kvalitních projektů i realizací na dané téma. Předložené řešení hasičského automobilu je přesto dostatečně tvarově originální, proporčně vyvážené, s kvalitně řešenými detaily. A až na, dle mého názoru, jeden nedostatek/problém, i funkčně vyhovující. Tvarově nově pojatá čelní část vozidla dává vozidlu nezaměnitelný, dynamický a atraktivní charakter. Jedinou vážnější připomínku mám k výhledu řidiče šikmo vlevo vpřed. Je to dáno, dle mého, příliš vlevo umístěným sedadlem řidiče. Z toho plyne i moje otázka. Bylo by možné umístit řidiče blíže středu vozidla? A vyplývaly by z této polohy nějaké jiné problémy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 71578