SIKORA, H. Design digitálního klavíru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů – A. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry a řešení designu digitálního klavíru. Jedná se o atraktivní téma, které spojuje dlouhou historii s aktuální technologickou současností. Kompaktní celek, skládající se z horního korpusu a spodních nohou je harmonicky propojen s využitím vypjatých křivek, horizontálních a šikmých linií. Klavír působí kultivovaným, mírně dynamickým dojmem, daným asymetrií, která ctí tradici. Otázkou může být množství vypjatých ploch, osobně bych uvítal horní plochu rovnou, což by mohlo dát celku údernější výraz. Pozitivně též hodnotím dotažení jednotlivých detailů (začlenění pedálů do spodní trojnože, vysouvací dotykový display a umístění konektorů). Klasická kombinace černé (nebo bílé) barvy korpusu s duralem nohou je logicky oživena vnitřní výraznější barvou, která upozorňuje na umístění reproduktorů. Oceňuji rovněž grafické zpracování výkresů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Snaha autorky o vytvoření nového designerského řešení digitálního klavíru narazila na několik problémů. Za nejvážnější z nich považuji ergonomicky nevyhovující nízkou spodní hranu těla (620 mm!). Vzhledem k proporci konstrukce nohou (tripod) a značné váze horní části je dle mého názoru také klavír podélně nestabilní. Hodnocení doplním po shlédnutí modelu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68996