KARGEROVÁ, H. Účetní a daňové aspekty při transformaci sdružení na spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

Jaké jsou hlavní účetní a daňové problémy při přechodu ze sdružení FO na s.r.o.?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hranický, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38228