CHALOUPKOVÁ, J. Víceúčelová aréna Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Zadání s náročným stavebním programem - tj. vytvořit multifunkční arénu pro pořádání významných sportovních či kulturních akcí, kombinovanou s potřebným zázemím servisních i komerčních ploch, zvládla diplomantka dobře. Kultivované řešení urbanistického, architektonického i grafického zpracování návrhu dokládá koncepční myšlení i schopnost autorky obstát v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Samostatný přístup s drobnými problémy v celkovém časovém rozvrhu práce.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Františák, Luboš

Urbanistický koncept vychází z ÚPD a je s ní v souladu. Situování haly, mezi dálnici D1 a prodloužení tramvajové tratě Brno - Bosonohy, je výhodné. V textu je uvedeno obousměrné napojení na D1, což ale ve výkresech situace širších vztahů chybí. Vlastní rozvržení jednotlivých stavebních objektů na sebe logicky váže a vytváří fungující celek. Poněkud diskutabilní je velikost terasy nad parkovacím domem. Nebylo by vhodnější umístit na ní např. supermarket, který je ve 2.PP a jeho zásobování je náročné? Architektonický výraz je lapidární, čisté formy, soudobé materiály. Kompaktní hranol nad zaskleným parterem mi sice imponuje, ale nevypovídá o své funkci a neliší se ve výrazu od ostatních komerčních center. Autorka zde, možná záměrně, nevyužila příležitosti navrhnout arénu jako výrazný solitér. Navržené řešení hlavních provozů včetně zázemí je proporčně vyvážené a provozně logické. Mám jen několik formálních připomínek. Ve výkrese 3.NP ve funkci retail - obchodní jednotky je zařízeno stejně jako vedlejší restaurant a legenda k 2.PP patří zřejmě k jinému půdorysu (neshoduje se číslování). Jak jsem již zmínil, nejsem přesvědčen o umístění supermarketu ve 2.PP. Konstrukční nosný systém, včetně založení a střešního i obvodového pláště je reálný. V textu průvodní zprávy na str.7 nerozumím větě "Na hlavice je uložena zeminová deska tvořící oporu podlah suterénů a hrací plochy." V detailu PO2 skladba stropu 2.NP je navrženo maltové lože tl.95 mm?? Formální stránka projektu a adjustace je velmi dobrá, vlastní prezentaci projektu by prospělo znázornění perspektiv interiéru, obzvlášť když perspektivy jsou silnou stránkou tohoto návrhu. Práci považuji za zdařilou, diplomantka se dokázala úspěšně vypořádat s náročným zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 23047