HLÁSKOVÁ, M. Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

Práce splňuje stanovené cíle. Podrobně na základě analýzy informačních zdrojů a jejich zpracovaní vhodným způsobem analyzuje požadavky standardů IVS na osobu znalce, náležitosti znaleckého posudku a činností znalce při zpracování posudku a to ve vazbě na legislativní požadavky platné v ČR. Zvláště je nutno ocenit, že analýzy jsou zpracovány ve vazbě na vymezené podstatné prvky objektu znalectví, které jsou dále strukturovaně analyzovány. Práce čerpá z vhodných zdrojů, jsou v ní některé formulační, jazykové i formální nedostatky, které však významněji nesnižují odbornou úroveň práce. V analytické části by bylo vhodné přehledové tabulky doplnit o ještě podrobnější komentáře. Vlastní aplikace dosažených výsledků do vzorového ocenění se zaměřuje především na uvedení formálních požadavků, zde by bylo vhodné tyto ještě detailněji popsat ve vazbě na zjištěné údaje a zřejmě i uvést podrobněji postup vlastního ocenění. Autorka pracuje s vyjasněnou strukturou pojmů a prokázala schopnost samostatně se orientovat v předpisech, které nejsou zcela běžně využívány pro oceňování na území ČR a utvářet z nich vlastní kvalifikované závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Splněno
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Odborná úroveň diplomové práce B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlíková, Andrea

Úroveň a rozsah zpracování diplomové práce je velmi dobrá, práce splňuje základní cíle zadání, analyzuje vhodným způsobem požadavky standardů IVS na osobu znalce, činnost znalce při zpracování znaleckého posudku a náležitosti znaleckého posudku – v návaznosti na legislativní požadavky platné v ČR. Odborná úroveň práce není snížena některými formulacemi, drobnými jazykovými a formálními nedostatky. Autorka pracuje s vyjasněnou strukturou pojmů a prokázala schopnost samostatné orientace v předpisech, které nejsou zcela běžně využívány pro oceňování v ČR. Aplikace výsledků ve vzorovém ocenění je zaměřeno především na formální požadavky, za vhodné považuji uvést podrobněji postup vlastního ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Cílem diplomové práce bylo shrnutí hlavních zásad pro zpracování posudků podle standardů IVS a jejich tvůrčí aplikace při vytvoření vzorového znaleckého posudku na ocenění nemovitosti. Základního cíle bylo touto diplomovou prací dosaženo.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A V práci jsou popsány a vymezeny základní pojmy a základní principy pro standardy IVS, včetně analýzy problémové situace – standardy IVS, struktury a vývoje mezinárodních standardů IVS.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Úroveň a rozsah zpracování diplomové práce je dobrá, s velkým množstvím citací. Dosažené poznatky by bylo vhodné v závěru více konkretizovat a upřesnit rozdíly mezi standardy IVS a legislativní požadavky platné v ČR. Ve vzorovém posudku by bylo vhodné detailněji popsat formální požadavky a uvést podrobněji postup vlastního ocenění.
Obtížnost a správnost řešení B Jedná se o téma poměrně rozsáhlé a poměrně obtížné na získání relevantních podkladů, postup a způsob řešení se jeví jako vhodný. Dobrá orientace v předpisech, které nejsou zcela běžně využívány pro oceňování na území ČR, drobné nedostatky ve vzorovém posudku.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Pro možnost praktického využití lze práci v zásadě využít, i přes některé nedostatky.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň diplomové práce je velmi dobrá
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemná i grafická úprava je výborná, přesná, včetně zdrojů citací, grafů….
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37119