TEGZE, O. Vytvoření cenových podkladů pro stanovení tržního nájemného v bytech pro lokalitu Brno - Žabovřesky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

Práce splňuje stanovené cíle. S výjimkou některých internetových podkladů vychází z vhodných zdrojů. V práci jsou některé jazykové a formální nedostatky, které se týkají způsobů uvádění zdrojů, formální úpravy tabulek, jejich zalomení a popisů obrázků. Práce přináší důležité poznatky pro realitní i znaleckou činnost. Pro možnost dalšího využití by bylo vhodné ji doplnit o přehled dostupných údajů o srovnávacích objektech a podrobnější analýzu výsledků. Celkově lze práci hodnotit jako velmi dobrou. Přístup k řešení lze považovat za originální. Je třeba ocenit zejména snahu aplikovat systémový přístup k vytváření systému podstatných veličin i když do řešení se promítají některé nedostatky a pojmové nepřesnosti. Vhodný je rovněž použitý způsob komparace pro hodnocených posuzovaných vlivů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlíková, Andrea

Úroveň a rozsah zpracování diplomové práce je dobrá, vzhledem k tomu, že se jedná se o téma, které je velmi rozsáhlé a poměrně obtížné k řešení. Pro teoretické využití (základní postup), jako podklad pro znalecké posouzení o výši obvyklého nájemného, lze tuto práci využít pouze omezeně, jako možné další hledisko při řešení problematiky stanovení obvyklého nájemného.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Cílem diplomové práce bylo vytvoření vhodného cenového podkladu, který umožní stanovení tržního nájemného v bytech, zejména v situacích, vyžadujících znalecké posouzení o výši obvyklého nájemného. Základního cíle bylo touto diplomovou prací dosaženo, s některými nedostatky uvedenými níže.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C V práci je popsáno - vymezení problému, vymezení pojmů, zvolená metodika výpočtu nájemného, a analytický rozbor možných faktorů a veličin, ovlivňující výši tržního nájemného, včetně analýzy výsledků. Zvolený přístup se jeví jako vhodný, není však zcela jasně vysvětlen přechod od systému všech veličin na systém podstatných, respektive možných veličin - způsob, jakým byly rozhodující veličiny stanoveny.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Úroveň a rozsah zpracování diplomové práce je velmi dobrá a originální, ale s některými nedostatky - vysvětlení dosažených výsledků, pro prezentování výsledků bych, pro jasnost a přehlednost doporučovala v analýze výsledků znovu vysvětlit rozdělení do skupin. Dosažené výsledky by bylo vhodné v závěru práce ještě podrobněji vysvětlit a analyzovat, včetně zdůvodnění použití rozhodujících faktorů.
Obtížnost a správnost řešení D Jedná se o téma, které je velmi rozsáhlé a poměrně obtížné k řešení, včetně zvolení postupů a výpočtů vedoucích ke stanovení konkrétních závěrů. Zvolené postupy a analýzy jsou z pohledu převážně podlahové plochy, zařízení bytu a hlučnosti, zcela pominut vliv lokality, nosné konstrukce a polohy bytu. Hluk může být důležitým aspektem při posouzení, jen doporučuji tuto problematiku vysvětlit při obhajobě práce, zda neexistují i jiné faktory, ovlivňující výši nájemného, zda hluk je tím rozhodujícím aspektem.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Pro možnost praktického využití práce přináší výsledky, které lze v praxi využít, ale pro praktické využití by bylo potřebné vyjasnit problematiku, tzn. jasně vymezit použití skutečně zjištěných hodnot výše nájemného - zda se jedná o „čisté nájemné“, realizované nájemní smlouvy, nabídkové ceny nájemného, včetně skutečnosti, že bylo použito i nájemného s nábytkem (zařízené). Pro teoretické využití jako podklad pro jeden z možných způsobů stanovení výše obvyklého nájemného lze tuto práci využít.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň je dobrá, v některých případech postrádám odbornou formu vyjadřování, použité terminologie a formulace v některých případech „hovorovou“ formou.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Písemná i grafická úprava je velmi dobrá, některé tabulky rozděleny (nejsou kompaktní) a tudíž nepřehledné. V samotném textu drobné pravopisné chyby.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37114