BUREŠOVÁ, J. Studentský dům na Starém Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

" Na rozdíl od ostatních diplomantů vychází její koncept ze současného stavu a dnešní organizace dopravy. V reakci na nepříjemně frekventovaný dopravní uzel, navrhuje pro pěší vnitřní ulici a vnitroblok nabízí okolním obyvatelům i veřejnosti. " Dispozice jsou standardní, odpovídají základnímu konceptu a rozmístění funkcí v objektech. " Konstrukční systém je dobře zvolen a je přiměřený daným potřebám. " V návrhu je zvláště příjemné prostranství uvnitř bloku, reflektující přítomnost mladých obyvatel nových objektů. " Grafika je jasná, přehledná, jednoduše čitelná. Otázky a náměty k obhajobě: Objasněte způsob stínění průčelí ve vnitrobloku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala soustavně, se zájmem a plnou zodpovědností.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Němcová, Zdena

Práce je zpracována velmi pečlivě a dostatečně vypovídá o záměru autorky. Odvážnější dispoziční řešení by posunulo návrh o značný kus dopředu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - koncept založený na prostorovém uzavření bloku a vytvoření pěší ulice paralelně s rušnou ulicí Křížovou je logický, jasný a přímočarý - rozdělení vnitřního dvora do dvou vzájemně se doplňujících avšak rozdílných prostorů vhodně reaguje na potřebu místa - navázání na stávající objekty v přímce s sebou přináší problematicky využitelné vnitřní prostory (ostré úhly) - proporce hlavního průchodu do vnitrobloku jsou příliš velkorysé
Architektonické řešení B - vazba nového objektu na stávající (na severní i jižní straně) není zvládnutá v nejvyšším podlaží - navazuje na úroveň hřebene nikoli římsy - záměr vytvořit dva rozdílné dvorní prostory (ulice X sport) není dotažen v materiálovém řešení povrchů - zástavba svým objemem vhodně reaguje na rozdílnou pozici ulice x dvůr a je i adekvátně naplněna ne zcela identickou funkcí (rozdílný typ bydlení) - příliš dlouhá střední chodba ve 2.-4 .np hostlu působí monotónně - sporný je efekt severního trojúhelníkového světlíku - návrh by si zasloužil důmyslnější práci se světlem, zejména v typ. podlaží a podzemním podlaží objektu v Křížové ul.
Provozní řešení C - vstupní hala hostlu postrádá přímé propojení s dvorní ulicí - provoz fitness v podzemním podlaží je řešen příliš schematicky, schodišťová hala je zbytečně prostorná, ústí do úzké chodby bez jakékoli recepce - přístup do studentského klubu v 1.pp pod částečně zasahujícím schod.ramenem a uličkou kolem sociál. zařízení nepůsobí přitažlivě - jedno centrální schodiště na typ. podlaží hostlu pravděpodobně nebude dostačující z hlediska požární bezpečnosti, návrh však umožňuje využít případně schodiště pro byty - není jasné, z jakého důvodu pokračuje domovní schodiště až do horní úrovně mezonet. bytů - 6.np
Technicko konstrukční řešení B - konstrukční systém je zvolen adekvátně k funkci i situaci - funkčnost polykarbonát. desek jako stínících prvků pavlačí je diskutabilní
Formální úroveň A - práce přehledně a jasně dokládá myšlenkový postup autorky (a autorů analýz) - grafická úroveň celé práce je velmi dobrá - prezentace dvorního prostoru je přesvědčivá - velmi pozitivní je rozsah 3D prezentace
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 23066